Všeobecné obchodné podmienky1. AustriaWork, Eisnerova 6134, Bratislava, 84108. DIČ: 1078137060. Pri registrácii na webovej stránke by mal klient uvádzať pravdivé údaje. Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
2. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Uchádzač súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
Uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení uchádzačovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia zmluvy.
Uchádzač berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov uchádzača môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu 12 mesiacov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
3. Webové rozhranie portálu obsahuje informácie o službe, a to vrátane uvedenia ceny. Ceny služby sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní portálu. 
4. Registračná sms stojí jednorazovo štrnásť eur na neobmedzenú dobu. 
4.1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká doručením registračnej sms. 
4.2. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri poskytovaní služby. 
5. Dodanie služieb
5.1. Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkých pracovných ponúk,  kontaktov,  zamestnávateľov na neobmedzenú dobu. 
6. Klient súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.